תקנון העמותה

 
 

פ א ר ק   ה מ י ם - ר ע ו ת

ע מ ו ת ה  מ ס פ ר - 58-019-5873

ת ק נ ו ן  ה ע מ ו ת ה

  1. שם העמותה "פארק המים - רעות"
  1. מטרות העמותה
  1. לפתח ולעסוק בענפי ספורט שונים, להקים בריכות שחיה ומגרשי ספורט.
  2. לקיים פעילות חברתית ותרבותית עבור חבריה.
  3. לרכוש, לקבל במתנה, להחזיק בכל דרך שהיא, בתמורה או שלא בתמורה, נכסי דלא ניידי, טובות הנאה, זכויות, הנחות, קונצסיות, רשיונות, שכירויות, מכונות, סחורות ומכשירים – הכל למען הגשמת המטרות דלעיל.
  4. לקבל תרומות או הענקות בחיים מכל אדם אוהד בארץ ומחוצה לה, ליצור קרנות ולאסוף כספים לשם מימון והשקעות בכל שהם מפעלים הרצויים לעמותה והנדרשים על ידה וכמו כן ללוות כספים לתקופה ארוכה או קצרה לצורכי העמותה ולתועלתה.
  5. לטפל ולעשות כל פעולה שהיא עם כל גוף, או רשות מקומית, מוסד או חברה או אנשים מתוך מגמה לקדם את מטרותיה של העמותה או אחת מהן.
  1. גוף משפטי

העמותה היא יישות משפטית אשר מקום מושבה "פארק המים רעות, מודיעין , מכבים רעות , מיקוד 7179902".

  1. הכנסות העמותה

הכנסות העמותה תהיינה מהמקורות הבאים:

  1. רכישת תעודות חברות בעמותה ותשלום דמי חבר.
  2. מתרומות ומגביות שונות מחברים ומלא חברים, יחידים או חברות עמותות, גופים ומוסדות פרטיים או ציבוריים וממשלתיים.
  3. מירושה, עזבונות, הקדשות, מתנות, הקצבות והענקות וכל מקור הכנסה אחר הדומה לנ"ל.
  4. מכירת מנויים ו/או כרטיסי כניסה לפארק המים לציבור הרחב.

לעמותה לא צפויים רווחים כספיים והיא לא הוקמה למטרה זו. העמותה תווסת את הכנסותיה – בהתאם להוצאות הצפויות.

  1. חברות בעמותה

א. חברים בעמותה יכולים להיות גברים ונשים בני שמונה - עשרה שנים ומעלה ובלבד שמתקיים לגביהם אחד מאלה:

א-1 תושבי מודיעין רעות ומכבים .

א-2 מי שהוא קרוב משפחה מדרגה ראשונה של חבר עמותה.

שני בני זוג הנשואים זה לזו או הנם ידועים בציבור המנהלים משק בית אחד , יהיה כל אחד מהם חבר בעמותה. עם זאת חובותיהם וזכויותיהם הכספיות יהיו כשל חבר אחד למעט זכות הצבעה באסיפות כלליות שתוקנה לכל אחד מבני הזוג .

ב. רכישת תעודות חברות תתאפשר למי הזכאי להיות חבר עמותה כמפורט בסעיף 5 (א) (1) או (2) לעיל.

ג. תעודת החברות תקנה לחברים הנחות מנוי משמעותיות ביחס למנויים חיצוניים שאינם חברי עמותה,

ד. בוטל

ה. על-אף האמור בסעיף קטן {א}, מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותה

ו. החברות בעמותה על-פי התנאים המפורטים לעיל בהתאם למספר המקומות לחברים שיוקצו על-ידי ועד העמותה , תירכש תמורת תשלום כמפורש בסעיף [7] {א} הר"מ.

ז. על קבלת חברים חדשים לעמותה יחליט ועד העמותה. ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר בעמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד. סירב הועד לקבל את המבקש רשאי הוא לערער על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.

ח. חבר העוזב את העמותה מסיבה כל שהיא, או חבר שחברותו פקעה, או חבר שהוצא מן העמותה על פי תקנון זה (להלן: "החבר העוזב") ובלבד שאין לו בן זוג שגם הוא חבר בעמותה וישאר חבר לאחר עזיבת בן הזוג, חבר בעמותה, יוכל להציע מועמד אחר במקומו (להלן: "החבר החדש") וזאת בתנאי שאין לחבר העוזב כל חוב כספי כלפי העמותה.

ט. החבר החדש יגיש בקשה להתקבל לעמותה בנוסח על פי סעיף 1 (ב) לתקנון המצוי בתוספת לחוק העמותות כדלקמן :

אני (שם, ת"ז ומען ) מבקש להיות חבר בעמותת פארק המים רעות. מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי . אם רתקבל כחבר בעמותה אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטןת האסיפה הכללית של העמוןתה "

י. הועד המנהל ידון בבקשת החבר החדש ועל החלטתו יחולו הוראות סעיף 5 ו' לתקנון .

יא. תנאי לקבלת החבר החדש לעמותה הוא רכישת תעודת חברות במחיר שיקבע ע"י הועד המנהל מעת לעת.

  1. זכויות החברים

א. זכות לכל חבר בעמותה לבחור ולהיבחר לכל מוסדות העמותה

ב. בוטל.

ג. זכות כניסה לחבר ולבני משפחתו לבריכה ולמתקני הספורט ומתקני העמותה האחרים כנגד רכישת מנוי כאמור בסעיף 5 (ג) .

לעניין תקנון זה בני משפחה הנם בן/ת זוג [במידה שאינו חבר] וילדים, שאינם נשואים, עד גיל 30 שנה שמקום מגוריהם הרשום הוא בבית הוריהם, או ילדים סטודנטים אשר כתובת מגוריהם הועברה לעיר לימודיהם והם גרים בבית הוריהם בחופשות הלימודים, ילדים אלה יציגו אישור מתאים להנחת דעתו של הועד.

ד. בוטל

ה. בוטל

ו. בוטל

ז. פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת החברות, בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

  1. חובות החברים
  1. כל חבר בעת קבלתו לעמותה יתחייב לשלם לעמותה את הסכום שיקבע על-ידי ועד העמותה תמורת תעודת חברות כאשר תמורת התעודה תשמש לפיתוח מתקני העמותה ושיפור שירותיה .
  2. כל חבר ישלם בנוסף דמי חבר תקופתיים [חודשיים, רבעוניים או שנתיים] כפי שיקבעו מעת לעת על ידי ועד העמותה, בהתחשב בהשקעות הנדרשות של העמותה ובהוצאות השוטפות.
  3. כל חבר מתחייב למלא אחר החלטות הועד והאסיפה הכללית ולפעול לשם השגת מטרותיה של העמותה, להימנע מלפעול בצורה העלולה להזיק לשמה הטוב של העמותה, ולנהוג על פי כללי ההתנהגות שיקבע הועד לשימוש במתקני העמותה.
  4. חבר אשר לא ימלא את חובותיו לעמותה או אשר יגרום נזק לעמותה או לשמה הטוב יוצא מן העמותה על פי החלטת ועד העמותה על פי הוראת סעיף [8] {ה} להלן ובכפוף להוראת סעיף 3 (ג) לתקנון המצוי בתוספת הראשונה לחוק העמותות .
  5. כל נכסי העמותה והכנסותיה ישמשו אך ורק להשגת מטרותיה של העמותה ולרווחת חבריה ולא יחולקו רווחים או טובות הנאה בין חברי העמותה בכל צורה שהיא.
  1. פקיעת החברות

החברות בעמותה פוקעת:

  1. במות החבר.
  2. בפרישתו מן העמותה, בהודעת פרישה בכתב.
  3. בהוצאתו מן העמותה.
  4. הועד רשאי להחליט על הוצאת חבר מן העמותה במקרים הבאים:
  1. החבר לא שילם לעמותה את המגיע ממנו.
  2. החבר אינו עומד בתנאים שנקבעו בתקנון זה לחברות בעמותה ו/או לא קיים את הוראות התקנון או החלטות האסיפה הכללית או החלטות הועד.
  1. לא יוחלט על הוצאת חבר מן העמותה אלא לאחר שנתנה לו הודעה מראש בכתב של 30 יום על הכוונה לעשות כן וניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו. ובמקרה של הוצאה בשל האמור בסעיף 8 (ד((2) לאחר שניתנה לחבר זמן סביר לתיקון המעוות . איחור בביצוע איזה מהתשלומים החלים העולה על 60 יום יקנה לועד העמותה זכות להוציא את החבר המפר מהעמותה לאחר שניתנה לו הודעה בכתב 30 יום על כוונה לעשות כן וחבר העמותה לא תיקון המעוות בתוך פרק הזמן האמור .

חבר המוצא מן העמותה לא יהיה זכאי להשבה כלשהי לרבות אך לא רק להשבה בגין רכישת תעודת החברות.

  1. חבר שהוחלט להוציאו מן העמותה, רשאי לערער על ההחלטה, בפני ועדת הבוררות, תוך 21 יום מיום שנמסרה לו החלטת הועד. החלטת ועדת הבוררות תהיה סופית.
  2. הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר, יינתנו לו במכתב שיימסר לו ביד או ישלח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים.

9. מוסדות העמותה

לעמותה חמישה מוסדות ואלה הם:

האסיפה הכללית.

הועד.

ועדת ביקורת.

ועדת משמעת.

ועדת בוררות.

  1. האסיפה הכללית
  1. היא המוסד הראשי של העמותה והיא תבחר בועד, בועדת הביקורת ובועדת הבוררות. בכוחה לבקר ולאשר את הדין וחשבון של הועד וועדת הביקורת, לשנות את תקנון העמותה ולהחליט על פירוקה.
  2. האסיפה הכללית תקרא אחת לשנה לפי הזמנת הועד אשר יקבע את סדר היום, הזמן והמקום של האסיפה.
  3. הועד רשאי לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין אם ימצא זאת לנחוץ על פי החלטת הועד אולם הוא חייב לכנס אספה כללית לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת, או לפי דרישה בכתב של עשירית מכלל חברי העמותה.
  4. המניין החוקי של אסיפה כללית יהיה 51% ממספר חברי העמותה. לא יהיה המניין הנ"ל נוכח תוך חצי שעה מהמועד הקבוע לאסיפה הכללית יהיה כל מספר של משתתפים מניין חוקי.
  5. החלטות האסיפה תתקבלנה על-ידי רוב רגיל של המשתתפים בה. פרט להחלטות בדבר שינוי תקנון העמותה ופרט להחלטה על פרוק מרצון ועל מנוי מפרק או מפרקים לעמותה.
  6. כיו"ר האסיפה הכללית יכהן יו"ר ועד העמותה או אחד מסגניו או חבר עמותה אחר שיבחר לתפקיד זה בפתיחתה של האסיפה.
  7. לאסיפה הכללית תהא סמכות להחליט על שינוי תקנון העמותה אך ורק ברוב שלושה רבעים של משתתפי האסיפה הנוכחים.
  8. 1) פרסום על דבר קיום האסיפה יעשה בהודעה בכתב לחברים, לפחות 10 ימים מראש ובה יצוין מקום המפגש, תאריך, שעה וסדר יומה של האסיפה. ובלבד שאסיפה כללית שעל סדר יומה תהיה הצעת החלטה על שינוי תקנון, תשלחנה ההזמנות 21 יום מראש תוך ציון סדר יומה של האסיפה.

2) הזמנות לאסיפה הכללית שעל סדר יומה יהיה שינוי תקנון, חייבות לכלול את הנוסח המקורי של הסעיף שאותו מוצע לשנות, את נוסח הסעיף המוצע, ואת ההסבר לצורך בשינוי.

  1. בכל אסיפה כללית יערך פרטי-כל בכתב עליו יחתום יו"ר האסיפה. חברי העמותה יוכלו לעיין בפרטי-כל במשרדי העמותה לאחר תיאום מוקדם עם הועד המנהל.
  1. ועד העמותה
  1. ועד העמותה יהיה מורכב משמונה חברים.
  2. כל חבר ועד יבחר לתקופה כהונה בת שנתיים
  3. בכל אסיפה כללית שנתית יתקיימו בחירות לועד ומספר חברי הועד שיבחרו יהיה כמספר חברי הועד המכהנים שנתיים מיום בחירתם ובלבד שלא יוחלפו יותר מ - 4 חברים בכל שנת בחירות.

בכל מקרה בו יכהנו במועד הבחירות יותר מ - 4 חברים תקופה בת שנתיים או יותר ימשיך לכהן חבר הועד מתוך הנ"ל שהוא בעל הותק הנמוך בתפקיד ובמידה וקיימים שניים או יותר חברי ועד בעלי ותק זהה, יחליט הועד מי מבין חברים כאמור שמלאו שנתיים לכהונתם ימשיך לכהונה בת שנה נוספת.

לא יכהן חבר עמותה כחבר ועד העמותה יותר משתי תקופות רצופות. אין באמור כדי לגרוע בזכות חבר עמותה להיבחר מחדש לועד לאחר תקופת צינון בת שנתיים לפחות.

  1. חברי הועד לא יקבלו תמורה כלשהי עבור שירותם כחברי ועד, אולם רשאי הועד לפי שיקולי דעתו להעסיק עובדים בשכר שאינם מבין חברי הועד לרבות מינוי מנהל כללי לפארק המים .
  2. הועד יבחר מבין חבריו יו"ר, סגן יו"ר, וגזבר.

כמו כן ימנה הועד על פי שיקול דעתו מנהל כללי לפארק המים ( להלן מנהל פארק המים" או "מנהל הפארק ")

  1. הועד יקבע את סדרי עבודתו וחלוקת התפקידים בין חבריו.
  2. חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד.
  3. חבר הועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל או הוצא מחברותו בעמותה .
  4. נתפנה מקומו של חבר ועד כאמור בסעיפים קטנים {ז} או {ח} , יבוא במקומו החבר שקיבל את מספר הקולות הגדול ביותר לאחר החבר האחרון שנבחר לועד, בבחירות שהתקיימו באסיפה הכללית האחרונה. עד למינוי זה רשאים חברי הועד הנותרים להמשיך ולפעול כועד.

סרב המועמד הבא בתור לכהן כחבר ועד ו/או נבצר ממנו לכהו כחבר יבוא המועמד הבא שקיבל מספר הקולות הגדול ביותר אחריו וכן הלאה .

לא היה מועמד כאמור למלא מקום חבר ועד שהתפנה ימשיך הועד כהונתו במספר חברים מופחת עד האסיפה הכללית השנתית הבאה ולא יהיה בכך בכדי לפגום בתקפות מעשי והחלטות הועד

  1. חבר ועד שנבצר ממנו למלא את תפקידיו שלא על פי העילות האמורות בסעיפים קטנים {ז} או {ח}, רשאים יתרת חברי הועד למנות חבר עמותה למלא את מקומו עד שישוב למלא את תפקידו ואם לא היה חבר שהסכים למלא המקום, יחול האמור בסעיף 10 (ט) פסקה אחרונה. .
  2. בוטל .מניין חוקי בישיבה של הועד יהא רוב חברי הועד. לא יהיה נוכח מניין כנ"ל תוך חצי שעה מהמועד הקבוע לישיבת ועד, יהיה כל מספר חברי ועד נוכחים למניין חוקי, ובלבד שנוכחים לפחות שני חברי ועד שאינם נושאי תפקידי יו"ר, סגן יו"ר וגזבר.
  3. החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים. החלטת כל חברי הועד פה אחד בכתב או באמצעות דואר אלקטרוני יכולה להתקבל גם שלא בישיבת ועד שכונסה לשם כך.
  4. הועד יהא אחראי בפני האסיפה הכללית על ביצוע החלטותיה.
  5. הועד אחראי על קיום קשר ותאום תקין ושוטף בין כל ועדות העמותה.
  6. הועד ינהל את כל ענייני העמותה ויתווה את דרכי פעולתה ויהווה את הגוף המוציא לפועל של העמותה.
  7. הועד יבצע כל עסקה ויחתום על כל מסמך הקשור ונוגע לקידום מטרות העמותה.
  8. חברי הועד יכהנו בתפקידם מיום היבחרם ועד היבחר ועד חדש.
  9. הועד ידאג להכנת הדוחות הכספיים ולהצגתם בפני האסיפה הכללית.
  10. הועד יקבע את החברים הרשאים לחתום בשם העמותה לרבות את המנהל הכללי של הפארק כמורשה חתימה . חתימותיהם בצרוף חותמת העמותה תחייבנה את העמותה על פי החלטת הועד .
  11. הועד רשאי למנות ועד פעולה לכל עניין מתוך חברי העמותה, בכפוף לקבלת הסכמתם.
  12. הועד יכונס על-ידי היו"ר, אולם כל חבר ועד רשאי לכנס את הועד במקרה והיו"ר סרב או נמנע מלעשות כך תוך שבוע ימים מיום קבלת דרישה לכך על-ידי חבר מחברי הועד.
  13. ישיבת הועד תנוהל על-ידי היו"ר, בהעדרו על-ידי אחד מסגניו ובהעדרם על-ידי מי שיבחר לכך על-ידי החברים הנוכחים בישיבה.
  14. לא הופיע חבר ועד שלוש ישיבות רצופות ללא הסבר סביר, יראה כמתפטר וחברי הועד הנותרים בהחלטה פה אחד, יהיו רשאים למנות חבר ועד אחר מבין חברי העמותה, מתוך רשימת המועמדים בבחירות האחרונות ובהתאם למספר המרבי של הקולות שנתקבלו, עד לבחירת ועד חדש באסיפה הכללית הקרובה ביותר.

כד. לוועד העמותה הסמכות להקמת ועדת חריגים שבסמכותה יהיה לפטור ו/או להעניק הנחות לחברים ביחס לתשלומי דמי חבר ו/או דמי מנוי על בסיס מצב סוציאלי ו/או רפואי של החבר ו/או משפחתו.

  1. ועדת ביקורת
  1. האסיפה הכללית תבחר ועדת ביקורת. או לחילופין ימונה על ידה רו"ח, ע"פ סעיף [19]{ב} לחוק.
  2. ועדת הביקורת תהא מורכבת מאחד עד שלושה חברים אשר יבחרו על-ידי האסיפה הכללית לתקופה של שנתיים רצופות. לא יכהן חבר ועדת ביקורת שתי תקופות כהונה ברציפות. חבר הועד לא יכהן כחבר בועדת הביקורת.
  3. ועדת הביקורת תבקר את החשבונות ואת הפעולות של הועד ותגיש דין וחשבון לאסיפה הכללית.
  4. ועדת הביקורת תבחר אחד מבין חבריה ליו"ר.
  5. ועדת הביקורת תבחר לעצמה את סדרי פעולתה.
  6. ועדת הביקורת תהיה רשאית לדרוש מן הועד לזמן אסיפה כללית שלא מן המניין אם לדעתה הדבר הכרחי.
  1. ועדת משמעת ועבירות משמעת
  1. אלה יחשבו עבירות משמעת על פי פרק זה:
  1. כל עבירה פלילית שהינה עוון או פשע על פי חוקי מדינת ישראל ויש עמה קלון.
  2. היזק במזיד לרכוש העמותה ו/או לציוד פארק המים.
  3. אי קיום הוראות תקנון זה .
  4. כניסה למתקני פארק המים ו/או הכנסת אחר למתקני פארק המים בניגוד לתקנון, או בניגוד להוראות שתתפרסמנה ושתונהגנה בעניין זה מעת לעת.
  5. הפרעה לסדר הציבורי בתחום מתקני פארק המים.
  6. אי קיום נהלי וכללי התנהגות מחייבים לרבות הוראות תקנון המשמעת של פארק המים
  1. ועד העמותה יבחר מתוכו שלושה חברים אשר יכהנו כחברי ועדת המשמעת של העמותה. ועדת המשמעת תיבחר מתוכה יושב ראש.
  2. חבר עמותה שכנגדו תוגש קובלנה על עבירת משמעת, יעמוד לדין בפני ועדת המשמעת. המניין החוקי הנדרש לקיום דיון בפני ועדת המשמעת ולקבלת החלטות על ידיה יהיה בנוכחות כל שלושת חבריה.
  3. ועדת המשמעת תתכנס על פי פניה בכתב מאת קובל מבין חברי העמותה או מאת מנהל פארק המים [להלן "הקובלנה"]. בקובלנתו יציין הקובל את שם חבר העמותה אליו מתייחסת הקובלנה, ואת מעשיו הנטענים של החבר. הקובלנה תומצא על ידי ועדת המשמעת לחבר שכנגדו הוגשה, לא יאוחר מארבעה עשר יום לפני היום שנקבע לדיון בה בועדת המשמעת, בצירוף הזמנה לדיון, בה יצוין כי אם לא יופיע לדיון, תדון ועדת המשמעת בעניינו שלא בפניו ותהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לפסוק את דינו ולנקוט נגדו בסנקציות כמפורט בתקנון זה.
  4. הוגשה קובלנה כנגד חבר ועדת המשמעת או בן משפחתו, יבחר ועד העמותה חבר אחר תחתיו כחבר בועדת המשמעת, לצורך הדיון בקובלנה זו.
  5. ועדת המשמעת תזמן לדיון עדים על פי שיקול דעתה, בין מיוזמתה ובין על פי בקשת בעלי הדין.
  6. יו"ר ועדת המשמעת ינהל את הדיון בישיבות ועדת המשמעת והוא יהא רשאי להורות כל הוראה הדרושה לקיום הסדר בדיון.
  7. אחד מחברי ועדת המשמעת ינהל פרוטוקול של הדיון בה. כל חברי ועד המשמעת יחתמו על הפרוטוקול.
  8. ראה הקובל, כי לא יוכל להיות נוכח בישיבת ועדת המשמעת, יודיע על כך בכתב מבעוד מועד לועדת המשמעת, וזו תודיע על כך בכתב לחבר שכנגדו הוגשה הקובלנה בצירוף מועד חלופי לדיון בעניינו.

י. ואלה סמכויות הענישה של ועדת המשמעת, לאחר שנתנה לצדדים הזדמנות להשמיע טענותיהם ולאחר שבררה את העניין:

  1. התראה בכתב בפני החבר על עבירת המשמעת.
  2. השעיית זכות החבר לעשות שימוש במתקני העמותה לתקופה שאינה עולה על 6 חודשים .
  3. המלצה לועד המנהל להוצאת החבר מחברותו בעמותה
  4. כל אחד מן העונשים הנקובים בסעיפים [1] עד [3] לעיל, כעונש על תנאי לפיו לא יעבור עבירת משמעת נוספת בתקופה שלא תעלה על שנתיים.
  5. הפעלת עונש על תנאי כאמור בסעיף קטן {4}, בתנאי שעבר החבר עבירת משמעת נוספת בתוך תקופת התנאי.

יא. החלטות הועדה ירשמו בפרוטוקול ויהיו פתוחות לעיונם של חברי העמותה.

יב. החלטות ועדת המשמעת תתקבלנה ברוב רגיל. לא היה רוב כאמור, יכריע קולו של יו"ר ועדת המשמעת.

יג. ועדת המשמעת לא תהא כפופה לכללי סדר הדין ו/או לכללי הראיות, פרט לאמור בתקנון זה.

יד. חבר ועד המשמעת יחדל מלכהן בתפקידו בהתקיים אחד מאלה:

  1. עם הגשת מכתב התפטרות ליו"ר ועד העמותה.
  2. עם הפסקת כהונתו כחבר בועד העמותה.
  3. עם החלטת ועד העמותה על החלפתו באחר, מכל טעם וסיבה שהם ובלבד שינומקו בכתב.

טו. 1) הקובל ו/או החבר שכנגדו הוגשה הקובלנה יוכלו לערער על החלטת ועדת

המשמעת בפני ועד העמותה, בתוך 14 יום ממועד קבלת ההחלטה

לידיהם על ידי מסירת הודעת ערעור בכתב ליו"ר העמותה.

2) יו"ר ועד העמותה ידאג לכינוס ועד העמותה לשם דיון בערעור, בתוך 14 יום מיום שקיבל את הודעת הערעור.

3) החלטה בערעור תהא ברוב רגיל. על הדיון בערעור יחולו סדרי הדין המפורטים בסעיף זה לגבי הדיון בפני ועדת המשמעת, בשינויים המחויבים.

4) על אף כל האמור לעיל, יהא המניין החוקי בישיבת ועד העמותה בערעור, לפחות שלושה חברי ועד שאינם חברי ועדת משמעת. לא היה רוב מבין חברי הועד להחלטה בערעור, יכריע קולו של יו"ר הועד או יו"ר הישיבה.

5) החלטת ועד העמותה בערעור תהיה פתוחה לעיונם של חברי העמותה.

6) הוגש ערעור על החלטה כנגד חבר ועד העמותה או קרוב משפחתו, לא ישתתף אותו חבר בדיון בערעור.

  1. לא יבוצע כל עונש אשר נקבע על ידי ועדת המשמעת, אלא לאחר שעברו 14 יום מיום נתינתו ולא הוגש בגינו ערעור. הוגש ערעור כאמור – לא יבוצע העונש אלא בכפוף להחלטה הסופית בערעור.
  1. החלטת ועד העמותה בערעור תהא סופית ומחייבת ולא ניתן יהיה עוד לערער עליה.
  2. על אף כל האמור בסעיף זה, רשאי מנהל פארק המים, במקרים המפורטים להלן, להרחיק חבר עמותה או בן משפחה של חבר מפארק המים בשל קובלנה שהוגשה כנגדו, ובלבד שההרחקה כאמור לא תהא לתקופה שעולה על 72 שעות, ואלו המקרים:
  1. הקובלנה הוגשה בשל אלימות בה נהג החבר או בן משפחתו בתחומי פארק המים.
  2. הקובלנה הוגשה בשל גרימת נזק במזיד למתקני פארק המים.
  3. הקובלנה הוגשה בשל גניבה מרכוש העמותה ו/או מרכוש חבריה ו/או אורחיה השוהים בפארק המים.
  4. הקובלנה הוגשה בשל העברת כרטיס החבר, או כל תעודה או מסמך המקנים זכות שימוש לאחר.
  1. הפעיל מנהל פארק המים את סמכותו מכוח סעיף קטן {יט}, תכונס ועדת המשמעת לדון בעניינו של החבר שהושעה על ידי המנהל כאמור, לא יאוחר מתום תקופת ההרחקה. בדונה בעניינו של חבר כאמור, תהא ועדת המשמעת, בנוסף על סמכויותיה לפי פרק זה, רשאית להחליט על אחד מאלה:
  1. כי החבר יתחיל לשאת את עונשו מיד עם מתן החלטתה בעניינו.
  2. כי החבר לא יחל לשאת את עונשו אלא כאמור בסעיף קטן {טז}.
  1. יתר הוראות פרק זה יחולו על האמור בסעיפים קטנים {יט} עד {כ} בשינויים המחויבים.
  2. חברי העמותה מתחייבים לקיים את הוראות תקנון המועדון כפי שתתפרסמנה ותתעדכנה מעת לעת על-ידי הועד ו/או מנהל פארק המים. כן מתחייבים חברי העמותה שבני משפחותיהם ואורחיהם יקיימו את הוראות תקנון המועדון.
  3. ועדת בוררות
  1. האסיפה הכללית תבחר בועדת בוררות שתמנה 5 חברים שאינם חברי ועד ואשר אינם חברי ועדת ביקורת.
  2. תקופת כהונתם של חברי ועדת הבוררות תהיה שנתיים ולא יותר משתי תקופות כהונה רצופות.
  3. בכל מקרה של חילוקי דעות בין חברי העמותה, בינם לבין עצמם ובינם לבין העמותה, בכל הענייניים הנובעים ו/או הקשורים להיותם חברים בעמותה, חובותיהם וזכויותיהם ו/או הנוגעים להוראות תקנון זה, בין בתקופת היותם חברים ובין לאחר מכן, יימסר העניין להכרעתה הבלעדית של ועדת הבוררותועדת הבורות תהיה כפופה להוראות תקנון העמותה ולהוראות הדין הרלבנטי .
  4. ועדת הבוררות תפעל בכפוף לחוק הבוררות התשכ"ח – 1968.
  5. החלטת ועדת הבוררות תהא סופית ומחייבת ואינה ניתנת לערעור.
  6. כל חבר בעמותה זכאי לפנות לועדת הבוררות על-ידי פניה בכתב ליו"ר ועד הבוררות בבקשה להכריע בעניין שבתחום סמכותו בעמותה.
  7. ועדת הבוררות תבחר מבין חבריה את יו"ר ועדת הבוררות.
  8. חבר ועדת הבוררות יחדל מלכהן בתפקידו:
  1. עם הגשת כתב התפטרות ליו"ר הועדה.
  2. אם הנ"ל נוגע לעניין או עשוי להיות צד לו.
  3. משפגה תקופת כהונתו.
  4. משהוכרז פסול דין או פושט רגל.
  1. חבר ועדת הבוררות לא יהיה חבר בועדות אחרות בעמותה.
  2. ועדת הבוררות לא תהא כפופה לכללי הפרוצדורה ו/או הראיות ותהא חופשית לפסוק על פי שיקול דעתה.
  3. החלטות הועדה תינתנה בכתב ותתקבלנה ברוב קולות. לא היה רוב לשום דעה, תכריע דעת היו"ר.
  4. פחת מספר חברי הועדה מחמישה, יבוא במקום כל חבר שנתפנה מקומו, החבר שקיבל את מספר הקולות הגדול ביותר לאחר החבר האחרון שנבחר לועדה בבחירות לועדת בוררות שהתקיימו לאחרונה.

חובת דיווח לחברים

דיווח לחברים ייעשה בדרכים ובהתאם להחלטת הועד ולרבות, בין היתר, באמצעות דף לחבר ו/או פרסום על לוחות המודעות בפארק המים .

  1. פירוק העמותה

א. העמותה רשאית באסיפה כללית להחליט על פירוק מרצון שח העמותה ועל מינוי מפרק או מפרקים . החלטה כאמור תתקבל ברוב של שלושה רבעים מהחברים

ב. החלטה על פירוק העמותה תתקבל רק באסיפה הכללית שהתכנסה לשם כך במיוחד. במקרה כזה תשלחנה ההזמנות 21 יום מראש תוך שיצוין בהן סדר יומה של האסיפה הכולל החלטה על פירוק מרצון של העמותה ...

  1. במקרה של פירוק יועברו נכסי העמותה לאחר תשלום כל חובותיה, לרשות גוף ציבורי בעל מטרות דומות לפי החלטת האסיפה הכללית.